Bestuurlijk

Bestuurlijke aangelegenheden

Tuinvereniging Madestein is een relatief kleine gemeenschap waar de sociale controle groot is. Niettemin kan een vereniging niet zonder regels. Dus zijn er statuten en diverse reglementen waarin die regels met betrekking tot rechten en plichten zijn vastgelegd.

Tuinleden spreken elkaar aan als die regels niet juist worden nageleefd. Veelal gaat het dan om het tuinonderhoud. Hinderlijk onkruid, te hoge bomen of struiken, verwaarloosd pad of het talud langs de slootkant. Maar het kan ook gaan om hinderlijk lawaai of loslopende honden. Ook storend achterstallig onderhoud van het tuinhuisje en/of de kweekkast kan aanleiding zijn het collega-lid hierop aan te spreken. En zo hoort het ook. De primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het leefmilieu van ons tuincomplex ligt bij de leden van de vereniging. In de meeste gevallen is het elkaar aanspreken van leden dan ook de oplossing. Maar niet in alle gevallen lukt dit en dan is het aan het bestuur om hierop actie te ondernemen.

Een van de belangrijke taken van het bestuur van de Amateurtuindersvereniging Madestein is de regels van de Statuten en de diverse reglementen (Huishoudelijk; Tuin; Bouw; en Taxatiereglement) te handhaven. Het handhaven van deze regels is in ieders belang. Het leefmilieu op tuincomplex Madestein en het plezier van leden van de vereniging in het tuinieren, worden in hoge mate bepaald door ieders bereidheid om de daarbij behorende regels op te volgen.

Onder Bestuurlijk kunt u de statuten en regelementen inzien. Dat is wel veel droge tekst maar het is nu eenmaal zo dat in een reglement van onze vereniging staat: “Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en reglementen, alsmede de overige door het bestuur en/of de Algemene Vergadering vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte besluiten en bepalingen te kennen.”