Toelichting

Het Taxatiereglement regelt de overdracht en taxatie van opstallen (huisje en/of kweekkastje) op tuincomplexen die zijn aangesloten bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen. ATV Madestein is aangesloten bij de Haagse Bond. Het Taxatiereglement is opgesteld en vastgesteld door de Haagse Bond en ATV Madestein heeft dit Taxatiereglement ongewijzigd overgenomen.

Het Taxatiereglement regelt de te volgen procedure bij overdracht van een tuin en opstallen van het ene lid naar een ander (kandidaat-)lid. Van overdracht is sprake als een lid van de vereniging besluit zijn/haar tuin op te zeggen en het huisje en eventuele kweekkastje daarom wil verkopen.

ATV Madestein heeft een Taxatiecommissie die bij een overdracht van opstallen het bestuur adviseert over de taxatieprijs van de betreffende tuin. De Taxatiecommissie doet dat aan de hand van een in het Taxatiereglement vastgestelde gedetailleerde methode en het vervolgens opstellen van een (in een voorgeschreven format) taxatierapport.

Het Taxatiereglement is vooral van belang voor bestaande leden die de tuin willen opzeggen. Maar ook voor kandidaat-leden die bij onze vereniging lid willen worden en een tuin willen kopen. Immers, de koopprijs van een tuin voor een nieuw lid, is gelijk aan de taxatiewaarde.

Als u hieronder op de knop Taxatiereglement klikt wordt voor u een PDF document geopend met de volledige tekst.