Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Amateurtuindersvereniging Madestein, gevestigd aan de Madepolderweg 59 C, 2553 EG te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40407835, hierna genoemd: tuinvereniging. Tuinleden en anderen delen hun persoonsgegevens met de tuinvereniging. Het bestuur van de tuinvereniging vindt het van belang dat er zorgvuldig met alle persoonsgegevens wordt omgegaan waarbij rekening wordt gehouden met de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beheer en verwerking van de gegevens:

Deze verklaring zet uiteen hoe het bestuur met persoonsgegevens van tuinleden en externe relaties (zoals vrijwilligers en bedrijven) omgaat en welke hun rechten zijn ten aanzien van hun persoonsgegevens. Het bestuur beheert en verwerkt digitaal en schriftelijk persoonsgegevens van aangesloten tuinleden, donateurs en externe relaties van de vereniging. Onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid valt ook het beheer en het gebruik van de persoonsgegevens door de webmaster van de website van de tuinvereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor een veilig beheer van alle genoemde persoonsgegevens en zorgt er voor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de vastgelegde gegevens. Deze personen dienen het formulier geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

De volgende persoonsgegevens worden vastgelegd:

Achternaam en voorletters

Adres en woonplaats

Telefoonnummer en emailadres

Tuinnummer

Lidmaatschap, donateurschap of externe relatie

Bankrekeningnummer

Rechten:

Tuinleden hebben te allen tijde recht op inzage van hun eigen persoons-gegevens. Tuinleden zijn verplicht deze gegevens actueel te houden. Voor wijzigingen dienen tuinleden contact op te nemen met het bestuur. Na beëindiging van het lidmaatschap van de tuinvereniging worden deze persoonsgegevens verwijderd, tenzij toestemming wordt gegeven deze gegevens te bewaren, bijvoorbeeld voor toezending van het verenigingsblad “De Madelief” en voor uitnodigingen voor een reünie van oud-leden. Informatie over de tuinen blijft bewaard in het archief van de vereniging zonder persoonsgegevens. Voor klachten over het gebruik van persoonsgegevens door het bestuur kunnen geregistreerden terecht bij de Autoriteit Persoons-gegevens.

Externe relaties:

Het bestuur deelt geen persoonsgegevens met derden, met uitzondering van de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen en de landelijke koepelorganisatie AVVN. Met de Haagse Bond bestaat een financiële relatie. Met de AVVN worden alleen de gegevens van naam, adres en woonplaats gedeeld in verband met het toesturen van het kwartaalblad “de Tuinliefhebber”. Beide organisaties beschikken over een eigen privacy-verklaring en gebruiken de gegevens anoniem voor statistische doeleinden.

Alle tuinleden zijn in principe collectief verzekerd tegen brand, inbraak- en glasschade. De verzekeringsmaatschappij heeft alleen de tuinnummers van de leden. In het geval van schade neemt het bestuur contact op met de verzekering, waarna gegevens worden uitgewisseld, al dan niet in samenwerking met de politie.

Cookies:

De website van de vereniging maakt gebruik van enkele cookies om praktische redenen zoals registratie aantallen gebruikers en gebruik van de website. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden alleen gebruikt om de website te verbeteren.

Versie 3 februari 2021.